AVer E1008影像監控管理

結果

重要更新

軟體/韌體補強

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 5.53 MB
 • 描述 :
  E1008系列網路攝影機支援列表更新檔 v2.7.1026.28
 • 適用型號 :
  AVer E1008

發行通知

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 113.52 KB
 • 描述 :
  CM5000_Release Note
 • 適用型號 :
  AVer E1008

發行通知

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 307.33 KB
 • 描述 :
  IPCam_Patch_2.7.1026.28_Release_Note for E series
 • 適用型號 :
  AVer E1008

發行通知

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 208.07 KB
 • 描述 :
  E1000系列發行韌體通知
 • 適用型號 :
  AVer E1008

硬體安裝建議清單

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 29.97 KB
 • 描述 :
  硬碟建議清單
 • 適用型號 :
  AVer E1008

硬體安裝建議清單

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 318.85 KB
 • 描述 :
  E系列網路攝影機支援清單 v2.7.1026.28
 • 適用型號 :
  AVer E1008

軟體

 • 更新日期 : 2022/07
 • 作業系統 : Windows XP, Windows 7, Windows 8
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 57.36 MB
 • 描述 :
  CM5000_v2.5.1055.59
 • 適用型號 :
  AVer E1008

韌體

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 142.49 MB
 • 描述 :
  E1000_Firmware_v2.3.1025.26_Recovery (使用重新開機的方式更新,會將使用者設定檔回復到出廠預設值)
 • 適用型號 :
  AVer E1008

韌體

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 107.38 MB
 • 描述 :
  E1000_Firmware_v2.3.1025.26_ISP (使用圖形介面按鈕更新的方式,不會清除使用者設定檔案)
 • 適用型號 :
  AVer E1008

快速安裝指南

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 1.79 MB
 • 描述 :
  E1000系列快速安裝指南
 • 適用型號 :
  AVer E1008

手冊

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 9.60 MB
 • 描述 :
  CM5000 Manual EN
 • 適用型號 :
  AVer E1008

手冊

 • 更新日期 : 2022/07
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 11.77 MB
 • 描述 :
  E1000系列手冊
 • 適用型號 :
  AVer E1008