AVer F17+實物攝影機/投影機

結果

重要更新

硬體使用手冊

 • 更新日期 : 2023/03
 • 語言 : 多國語言
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 10.87 MB
 • 描述 :
  F17+ 多國語言使用手冊
 • 適用型號 :
  AVer F17+

硬體快速指南

 • 更新日期 : 2023/03
 • 語言 : 多國語言
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 792.53 KB
 • 描述 :
  F17+ 快速安裝指南
 • 適用型號 :
  AVer F17+

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2023/05
 • 作業系統 : Windows
 • 檔案類型 : exe
 • 檔案大小 : 264.46 MB
 • 描述 :
  AVerTouch Software V1.3.2076.0 - Windows版
  支援型號:
  A30, M5, M90UHD, M11-8M, M70W, M15W, M15-13M, M17-13M, U50, U70+, U70i, F17+, F50+, F17-8M, F50-8M
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,AVerTouch,AVer M11-8M,AVer M11-8MV,AVer M90UHD,AVer U50,AVer F50-8M,AVer M5,AVer A30,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2023/05
 • 作業系統 : Mac
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 162.19 MB
 • 描述 :
  AVerTouch Software V1.3.2087 - Mac版
  支援型號:
  A30, M5, M90UHD, M11-8M, M70W, M15W, M15-13M, M17-13M, U50, U70+, U70i, F17+, F50+, F17-8M, F50-8M
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,AVerTouch,AVer M11-8M,AVer M11-8MV,AVer M90UHD,AVer U50,AVer F50-8M,AVer M5,AVer A30,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i