AVer F70W實物攝影機/投影機

結果

重要更新

硬體使用手冊

 • 更新日期 : 2022/07
 • 語言 : 繁體中文
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 2.94 MB
 • 描述 :
  F70W 中文使用手冊
 • 適用型號 :
  AVer F70W

硬體使用手冊

 • 更新日期 : 2022/07
 • 語言 : 英文
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 2.72 MB
 • 描述 :
  F70W-manual-EN
 • 適用型號 :
  AVer F70W

硬體快速指南

 • 更新日期 : 2022/07
 • 語言 : CHT
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 1.54 MB
 • 描述 :
  F70W Quick Guide CHT
 • 適用型號 :
  AVer F70W

硬體快速指南

 • 更新日期 : 2022/07
 • 語言 : EN
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 482.17 KB
 • 描述 :
  F70W-Quick-Guide
 • 適用型號 :
  AVer F70W

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2024/01
 • 作業系統 : Windows
 • 檔案類型 : exe
 • 檔案大小 : 185.54 MB
 • 描述 :
  A+Suite for Windows v2.7.2188.192
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,Sphere2,AVer F50HD,AVer M70HD,AVer F70W,AVer U50,AVer F50-8M,AVer U70,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2024/06
 • 作業系統 : Mac
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 269.35 MB
 • 描述 :
  A+Suite for Mac v2.5.2160.161
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,Sphere2,AVer F50HD,AVer M70HD,AVer F70W,AVer U50,AVer U70