AVer M70W實物攝影機/投影機

結果

重要更新

硬體使用手冊

 • 更新日期 : 2024/05
 • 語言 : 多國語言
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 7.70 MB
 • 描述 :
  M70W 使用手冊
 • 適用型號 :
  AVer M70W

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2024/01
 • 作業系統 : Windows
 • 檔案類型 : exe
 • 檔案大小 : 185.54 MB
 • 描述 :
  A+Suite for Windows v2.7.2188.192
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,Sphere2,AVer F50HD,AVer M70HD,AVer F70W,AVer U50,AVer F50-8M,AVer U70,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2024/05
 • 作業系統 : Mac
 • 檔案類型 : zip
 • 檔案大小 : 302.65 MB
 • 描述 :
  AVerTouch Software V1.3.2101 - Mac版
  支援型號:
  A30, M5, M90UHD, M11-8M, M70W, M15W, M15-13M, M17-13M, U50, U50+, U70+, U70i, F17+, F50+, F17-8M, F50-8M
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,AVerTouch,AVer M11-8M,AVer M11-8MV,AVer M90UHD,AVer U50,AVer F50-8M,AVer M5,AVer A30,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i,AVer U50+

軟體及驅動程式

 • 更新日期 : 2024/05
 • 作業系統 : Win
 • 檔案類型 : exe
 • 檔案大小 : 407.80 MB
 • 描述 :
  AVerTouch Software V1.3.2094.0 - Windows版
  支援型號:
  A30, M5, M90UHD, M11-8MV, M70W, M15W, M15-13M, M17-13M, U50, U50+, U70+, U70i, F17+, F50+, F17-8M, F50-8M
  *支援A30韌體更新取得藍芽功能 (需購買選配藍芽接收器)
 • 適用型號 :
  AVer F17-8M,AVer U70+,AVer M17-13M,AVer M15W,AVer M70W,AVer M15-13M,AVerTouch,AVer M11-8M,AVer M11-8MV,AVer M90UHD,AVer U50,AVer F50-8M,AVer M5,AVer A30,AVer F50+,AVer F17+,AVer U70i,AVer U50+

軟體使用手冊

 • 更新日期 : 2024/05
 • 語言 : 英文
 • 檔案類型 : pdf
 • 檔案大小 : 2.47 MB
 • 描述 :
  AVerTouch 軟體使用手冊
 • 適用型號 :
  AVer M15W,AVer M70W,AVerTouch,AVer M70W,AVer M15W